XXII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

ZARZĄDZANIE FINANSAMI


2021

EN

Jak zgłosić kandydata do Nagrody βeta?

Prawo do zgłasznia kandydatów do Nagrody βeta przysługuje:

- członkom kapituły, 

- pracownikom naukowym uczelni wyższych,

- przedstawicielom praktyki gospodarczej.


Zgłoszenie kandydatów powinno być dokonane w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. Zgłoszenia można dokonać za pomocą FORMULARZA.


Formularz wraz z załącznikuami prosimy wysłać na adres Biura Konferencji:

Biuro Konferencji Zarządzanie Finansami
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Uniwersytet Szczeciński
ul Mickiewicza 64
71-101 Szczecin


W konkursie o Nagrodę βeta mogą być przedstawiane prace z dziedziny zarządzania finansami, a w szczególności:

- zrealizowane badania naukowe, które wnoszą istotny wkład w rozwój dyscypliny;

“- zrealizowane projekty badawcze, stanowiące twórczą adaptację rozwiązań z zakresu zarządzania finansami do realiów polskiej gospodarki;

“- opublikowane rozprawy, monografie lub podręczniki o wysokiej wartości naukowej, popularyzatorskiej i edukacyjnej;

“- autorskie rozwiązania z zakresu zarządzania finansami, które po ich wdrożeniu w polskich przedsiębiorstwach spowodowały wyraźny wzrost efektywności ich funkcjonowania i gospodarowania.

 


Szczegółowe informacje na temat Nagrody βeta znajują się w Regulaminie Nagrody βeta.

Sponsorzy i Partnerzy